НИШТО НЕ Е ПОВАЖНО ОД ЛОЈАЛНОСТА КОН КЛИЕНТОТ.

Во адвокатската канцеларија на Ќупов Горан, лојалност значи неуморно посветување на детали, комуникација и пристап кон судските спорови.

Деловно право

Меѓународно право

Трудово право

Финансиско право


Во судница

Секогаш тука за да ги браниме вашите права


Стратегија за победа

Резултати, комуникација и загарантирана вредност


Тука сме за вас

Вашиот избор на адвокат во текот на целиот процес

Што нудиме?

За нас

Основање направни лица во Централниот регистар на РСМ, со изготвување на целокупнатадокументација, регистрација на работно време во ЦРРСМ, регистрација наподружница на правно лице и сите останати услуги пред Централниот регистар наРСМ, со тоа што истите ги поднесуваме електронски пат , што ни овозможува дададеме брза услуга на клиентите.

На нашите клиенти им овозможуваме и услуги во Агенцијата за катастар нанедвижности на РСМ. Постапка за поднесување на барање за имотен лист прекуелектронски пат, постапка за вадење на историјат за извршени запишувања вокатастарот на недвижности, со тоа што на нашите клиенти им заштедуваме време.

We also provide our clients with services at the RSM Cadastre Agency. A procedure for submitting a request for a property list electronically, a procedure for extracting the history of completed entries in the real estate cadastre, saving our clients time.

ДЕЛОВНО ПРАВО

Нудиме правна заштита на вашиот деловен потфат.Правна поддршка при склучување деловни договори, проширување на истите,асистенција при собирање на потребна документација и сигурен, безбеден и брзначин за наплата на побарувања преку правните механизми кои ги нудат материјалнитеи процесните закони.

МЕЃУНАРОДНО ПРАВО

Постапување прикршење на меѓународните права и правно претставување пред меѓународните судовиво Европска унија.

ТРУДОВО ПРАВО

Комплетнаправна услуга за остварување на правата од работен однос, повреда при работа, поништувањена одлуки за раскинување на договор за вработување и одлуки за утврдување напарична казна од страна на работодавачот, утврдување на висината на паричнотопобарување со вештачење, поднесување на тужба пред надлежниот суд.

КАЗНЕНО ПРАВО

Адвокатскатаканцеларија постапува до надлежни органи за предмети кои имаат кривичнаодговорност. Одбрана на обвинети лица во судска и административна постапка.

НАСЛЕДНО ПРАВО

Спроведување оставинска постапка со која судотги утврдува наследниците. Адвокатската канцеларија обезбедува и целоснадокументација во процесот на оставинската постапка, како за наследниците така иза починатиот.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Изготвување жалбаза кривични пријави на различни органи, жалба за кривични уредби насообраќајната полиција, жалба за административни акти. Вршиме и вонсудска правна помош по административен ред при нарушени права.

СЕМЕЈНО ПРАВО

Адвокатската канцеларија врши правни услуги одобласта на семејно право и тоа: бракоразводни постапки, утврдување и оспорувањена мајчинство/татковство, издршка на деца и брачен другар.

ФИНАНСИСКО ПРАВО

Комплетна правна услуга за остварување направата од незаконски донесени одлуки од институциите задолжени за утврдувањена даноци и други јавни давачки, како и спорови од областа на банкарството.

Запознајте го

Нашиот тим


Основач и адвокат

Ќупов Горан

Горан Ќупов е адвокат и овластен регистрационен агент, со повеќе од 10-годишно искуство во областа на деловното, граѓанското, управното и кривичното право. Меѓудругото, истиот е експерт за незгоди при работа, сообраќајни незгоди и секако вид на штети.Во своето работење ги застапувал правата и интересите на различни профили на клиенти: од големи корпорации кои се соочуваат со различни предизвици во своето работење, до маргинализирани граѓани кои се судруваат со бариери во пристапот до правда.Богатото практично искуство континуирано го продлабочува преку посетување на обуки за развивање на своите лични и професионални вештини.

Прв избор

Прв избор за адвокатска канцеларија

Истрага

Ве водиме безбедно низ процесот на истрага

Застапување

Правно застапување пред суд

Право на глас

Со нас секогаш го добивате загарантираното право на глас

Контакт

Loading
Пораката е испратена. Ви благодариме!